Công ty TNHH cơ khí Việt Khoa


Tập đoàn kinh tế nhà nước: Nắm gì, buông gì?